Wet- en regelgeving (Suriname)

De overdracht van onroerend goed

Het belang van de volmacht

Voor de koop, verkoop en overdacht van onroerend goed is krachtens de Surinaamse wet geen
(schriftelijke) volmacht vereist. In de Surinaamse rechtspraktijk geldt dit echter wel als vereiste. Wanneer het gaat om een volmacht ten behoeve van de koper, dan kan worden volstaan met een mondelinge volmacht. Wanneer het een volmacht ten behoeve van de verkoper betreft, wordt vereist dat een schriftelijke volmacht wordt overlegd. Aan de volmacht als zodanig worden geen zware eisen gesteld. Zo mag de volmacht onderhand worden opgemaakt, mits de handtekeningen gelegaliseerd zijn.

Een koper kan er ook voor kiezen een door de notaris opgemaakte algehele volmacht te geven. In dat geval zal in de volmacht uitdrukkelijk dienen te worden opgenomen dat de gevolmachtigde bevoegd is het onroerend goed te vervreemden. Indien de verkoop aan de gevolmachtigde zelf zal plaatsvinden, dan dient in de volmacht uitdrukkelijk te worden opgenomen dat de gevolmachtigde ten behoeve van zichzelf koopt, en aan zichzelf mag overdragen. In principe kan de verkoper (die zich in Nederland bevindt) in geval van een onderhandse akte deze zelf opmaken en zich voor de ondertekening tot een notaris of gemeente wenden. Dat is echter niet zonder risico. De praktijk wijst namelijk uit dat u er niet onverstandig aan doet zich tot een notaris te wenden voor het laten opmaken van de volmacht. Niet zelden komt het voor dat onvolledige en of onjuiste volmachten worden opgemaakt die een doorgang van de overdracht doen belemmeren. Om problemen te voorkomen en een vlotte overdracht te bespoedigen kunt u zich gerust tot een notariaat wenden.

Koop door ingezetene en niet-ingezetene

Ingezetenen van Suriname kunnen ongeacht hun nationaliteit eigendomspercelen kopen en betalen in valuta of in Surinaamse courant. Eigendomspercelen kunnen door niet (deviezen) ingezetenen worden gekocht, mits de koopsom en de overdrachtskosten gestort worden in valuta (bv Euro of US Dollar) op de SRD rekening van de verkoper, cq notaris, bij een in Suriname gevestigde deviezenbank.


Benodigde stukken van de kredietaanvrager:
1. Uittreksel CBB (m+v)
2. Nationaliteitsverklaring (m+v)
3. Kopie ID (m+v)
4. Kopie perceelkaart
5. Hypothecair uittreksel van het perceel
6. Salarisstrook (m+v)
7. Intentieverklaring (van Stg. Exodus)

N.B. Bij zelfstandigen moet een overzicht van de inkomsten en uitgaven worden ingeleverd.
Niet-ingezetenen moeten het volgende inleveren:

1. Kopie paspoort (m+v)
2. Uittreksel uitgegeven door de gemeente met vermelding van de burgerlijke staat (m+v)
Bij rechtspersonen (stichting/nv):
1. Statuten van de stichting/nv
2. Uittreksel van het stichtingenregister/KKF
3. Bestuursamenstelling

Bijkomende kosten:
Overdrachtskosten 11% van de taxatie waarde
Hypotheekkosten 5,5% van de leensom
Voorbereidingskosten 2% van de leensom
Omzetbelasting 8% van de voorbereidingskosten

Voorwaarden:
Maximale aflossing 30% van het bruto-inkomen (gezamenlijk inkomen)
Maximale leensom 60% van de Koopsom