Wet- en regelgeving (Italië)

Italië: bedrijfsvestiging

Vrijheid van vestiging
Op grond van EU-beginselen bestaat in de lidstaten vrijheid van vestiging. Een bedrijf met statutaire vestiging in een van de EU-landen kan zich eveneens in Italië vestigen. De Italiaanse overheid maakt op dat punt geen enkel onderscheid. Een buitenlands bedrijf kan in Italië een eigen onderneming oprichten.

Eenmanszaak
De oprichting van een Dittaindividuale (vergelijkbaar met de Nederlandse eenmanszaak) is evenals in Nederland vormvrij. Er hoeft geen akte van te worden opgemaakt. Inschrijving van de eenmanszaak in het RegistrodelleImprese (Handelsregister) is verplicht. De inschrijving moet binnen 30 dagen vanaf de aanvang van de activiteiten plaatsvinden. De kosten naast de tarieven voor de documenten die ingediend moeten worden, inclusief zegelrechten - beperken zich tot de jaarlijkse inschrijvingskosten bij de Kamer van Koophandel.
Verder moet men een btw-nummer (Partita IVA ) aanvragen. Dit kan via de meeste Kamers van Koophandel in Italië.


Italië: belastingwetgeving

Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting in Italië bestaat uit twee componenten: de IRES en de IRAP.
De belasting op bedrijfsopbrengsten (IRES - 'Imposta sul Reddito delleSocieta') bedraagt sinds 1 januari 2004 33 procent. Daarnaast betalen bedrijven jaarlijks een regionale belasting over productieactiviteiten van het bedrijf (IRAP - 'Imposta Regionale sulle Attività Produttive'), deze belasting varieert per regio en per sector. Gemiddeld bedraagt het regionale percentage 4,25 procent. IRES en IRAP samen komen op een gemiddelde van 37,25 procent.
De afdracht van de heffingen vindt in gedeelten plaats. Het eerste gedeelte (39,2 procent) moet worden gestort binnen één maand na goedkeuring van de jaarstukken van het afgelopen boekjaar. In de regel is dit vóór eind mei van het lopende jaar. Een tweede gedeelte (58,8 procent) moet vóór eind november van het lopende jaar worden afgedragen. Het restant wordt tenslotte bij de definitieve aanslag verrekend.

Persoonlijke inkomstenbelasting
De persoonlijke inkomstenbelasting (Ire - 'Imposta sul reddito'; voorheen IRPEF - 'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche') kent een gestaffeld systeem, waarbij de tarieven variëren van 23 tot 43 procent, afhankelijk van het inkomen. In onderstaande tabel zijn de verschillende tarieven en de bijbehorende inkomens weergegeven.

Percentages inkomstenbelasting naar jaarinkomen in euro (2007)
tot 15.000 = 23
van 15.001 tot 28.000 = 27
van 28.001 tot 55.000 = 38
van 55.001 tot 75.000 = 41
Boven 75.000 = 43