Wet- en regelgeving

Filipijnen: belastingwetgeving
Datum: 05.10.2009

De Filipijnen hebben een mild belastingklimaat. Er zijn aantrekkelijke belastingvoordelen voor buitenlandse investeerders, vooral voor bedrijven die exporteren of activiteiten ontplooien die vallen onder het jaarlijkse 'Investments Priorities Plan'. Ook bedrijven die in de Filipijnen hun regionale hoofdkantoor willen vestigen, kunnen rekenen op een gunstig belastingregime.

Vennootschapsbelasting
Buitenlandse bedrijven die in de Filipijnen zijn gevestigd, met inbegrip van branches, zijn vanaf 1 januari 2009 30 procent belasting verschuldigd op inkomsten verkregen in de Filipijnen. Vanaf het vierde jaar na de start is elk in de Filipijnen gevestigd bedrijf dat geen of een negatief belastbaar inkomen heeft, minimaal 2 procent vennootschapsbelasting over het bruto-inkomen verschuldigd.
Voor bepaalde bedrijfstakken, zoals internationale transporteurs en offshorebankinstellingen, worden afwijkende belastingpercentages gehanteerd.

Vermijding dubbele belasting
In 1989 is door Nederland en de Filipijnen een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing getekend, dat in 1991 in werking is getreden. Hiervoor komen bijvoorbeeld in aanmerking de bronbelasting (withholding tax) van 20 procent op royalty's en diensten verleend door een Nederlands bedrijf zonder vestiging op de Filipijnen.

Repatrieering van winst
Het is toegestaan winsten, dividenden en kapitaalopbrengsten, onder aftrek van verschuldigde belastingen, over te maken naar het buitenland.